Natuurlijk Duurzaam Water
Flux d'eau
Privacy Policy

Flux d’eau en privacy

 

Flux d’eau is aanbieder van de verkoop en eventueel plaatsing van (regen)waterberging en waterbronnen. In
deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze (zakelijke) klanten
(hierna: ‘u’).
Wij respecteren uw privacy. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), overige geldende wetgeving op het gebied van
privacy en gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

 

 

 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Flux d’eau is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:
Flux d’eau
Kromme Esse 1A
2741 KP Waddinxveen
Tel. +31 (0)6 484 672 34
E-mail: info@fluxdeau.nl
U kunt ons altijd bereiken met vragen via: info@fluxdeau.nl

 

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en wat is de grondslag daarvan?

 

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
o Identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.
Dit geldt voor iedereen wie contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht.
o Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op basis van één of meerdere van de volgende grondslagen:
o omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben;
o om uitvoering te kunnen geven aan een (leverantie)overeenkomst;
o omdat u daar toestemming voor heeft gegeven;
o om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Om u als klant de beste service te geven en we dat zonder de gevraagde informatie niet kunnen doen

 

 

 

Kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt?

 

We verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte. Dit houdt in dat we ook uw
gegevens binnen de EER opslaan. Indien u meer informatie wilt ontvangen en welke passende waarborgen wij
daarvoor hebben getroffen, kunt u contact met ons opnemen via info@fluxdeau.nl.

 

 

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Als
de (leverantie)overeenkomst met u eindigt dan bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende de wettelijke
bewaartermijnen die voor ons gelden. In de regel is dit 7 jaar nadat de leaseovereenkomst is beëindigd.

 

 

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Tot deze maatregelen behoren
onder andere:

Privacyverklaring Flux d’eau | 2023-05 2 van 2
o Fysieke beveiliging van de locaties waar wij uw persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld toegangscontrole en camerabewaking);
o IT-beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld beveiligde servers, firewalls en encryptie).
We zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden gebruikt door mensen wie daar toestemming voor hebben.

 

 

 

Welke rechten heeft u ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken?

 

De AVG kent u de volgende rechten toe:
o Recht op inzage en rectificatie. Op grond van artikel 15 AVG heeft u het recht om persoonsgegevens
die wij van u verwerken in te zien. Ook heeft u het recht op rectificatie op grond van artikel 16 AVG als
deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.
o Recht op wissen. Op grond van artikel 17 AVG heeft u onder omstandigheden het recht om uw
persoonsgegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn. Als wij een zwaarder
wegend belang hebben om dat niet te doen of als wissen verboden is op grond van de wet dan zijn wij
niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven.
o Recht op beperking van de verwerking. Op grond van artikel 18 AVG heeft u onder omstandigheden
het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
o Recht op dataportabiliteit. Op grond van artikel 20 AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens
van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en/of deze door ons
te laten overdragen aan een derde.
o Recht op bezwaar tegen verwerking. Op grond van artikel 21 AVG heeft u het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking is gebaseerd op ons
gerechtvaardigd belang (waaronder in ieder geval begrepen direct marketing). Als wij een zwaarder
wegend belang hebben om dat niet te doen of als wissen verboden is op grond van de wet dan zijn wij
niet verplicht om aan uw verzoek gehoor te geven.
o Recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking
gebaseerd besluit, waaronder profilering, waar rechtsgevolgen aan verbonden zijn. Artikel 22 AVG
geeft u het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming waar voor u
rechtsgevolgen aan verbonden zijn. In het kader van ons acceptatieproces wordt een berekening
automatisch gemaakt over uw kredietwaardigheid (van het bedrijf), waarbij er altijd een controle
gedaan wordt door één van onze creditanalisten. Daardoor is er geen sprake van een
‘geautomatiseerde verwerking dat leidt tot een besluit’ in de zin van de AVG.
o Recht op klachten indienen. Op grond van artikel 77 AVG heeft u het recht om bij de Autoriteit
Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Uiteraard kunt u uw klacht altijd eerst aan ons voorleggen. Daarvoor kunt u terecht bij onze
functionaris voor gegevensbescherming.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen door middel van de hierboven genoemde
contactgegevens. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, laten wij u weten wat het verdere verloop van de procedure is.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

 

Wij wijzen erop dat wij deze privacyverklaring kunnen wijzigen. U kunt de meest recente versie van deze
privacyverklaring aanvragen via een e-mail aan info@fluxdeau.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 mei 2023.