Natuurlijk Duurzaam Water
Flux d'eau
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder Flux d’eau, de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of

diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd

systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,

waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan

hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie

van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Flux d’eau
Kromme Esse 1A
2741 KP Waddinxveen
Tel. +31 (0)6 484 672 34
E-mail: info@fluxdeau.nl
KvK nr. 90072405
BTW nr. NL865201778B01
IBAN. RABO

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan
in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene 1/6 voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op
de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de
consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de
wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet
van toepassing zijn van het herroepingsrecht; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst; de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de
prijs; de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; indien de
overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te
raadplegen is; de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde
handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument
deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op
afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of
diensten.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien
de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding
niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot
stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en 2/6 zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De
ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het
product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan
maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie
over bestaande service na aankoop en garanties; d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen
gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der
overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren
van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.

 

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

 

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te

Algemene voorwaarden Flux d’eau | 2023-05 3 van 2
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
duidelijke instructies. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen
dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 

Artikel 6b- Herroepingsrecht bij levering van diensten

 

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om
gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het
aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending
voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden
uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a) die
door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b) die duidelijk
persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen
bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
de ondernemer geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften; g) voor audio- en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; h) Bij verzegelde producten.
Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar. Uitsluiting van het
herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of
vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de
levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c)
betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt
geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens
de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of
producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als
plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming
van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn
is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de
ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de
ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging
aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden
verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de
opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 – Betaling 

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden
voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. Bij de verkoop
van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan
50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de
consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-
platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw
klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de
Europese Unie.

 

Artikel 15 – Aanvulldende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.